Vad är Montessori?

Maria Montessori
Montessoripedagogiken har sitt namn efter Italiens första kvinnliga läkare Maria Montessori (1870-1952). I sitt arbete såg hon att barn utvecklades harmoniskt och socialt om de fick möjlighet att arbeta efter sina individuella förutsättningar. Detta skulle ske i en stimulerande och upptäckande miljö där barnen fick lära sig att respektera varandra och sin miljö.
Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse.

Ta vara på barns känsliga perioder
Maria Montessori visste vad varje förälder vet- nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på att lära sig nya saker. Precis som föräldrar världen över märkte hon att barnens intresse varierar med ålder och mognad. Intresseförändringarna följer ett visst mönster som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att exempelvis lära sig gå, äta själv och prata till intresset för läsning, matematik och rymden. Hon såg att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Maria Montessori insåg att det var viktigt att ta till vara på intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder. Hon åldersindelade barn och ungdomar mellan 0-24 år i fyra utvecklingsstadier med sex år i varje.

Frihet att välja
Maria Montessori fann att två av de viktigaste förutsättningarna för en god utveckling hos barnet är friheten att välja aktivitet och möjligheten att få arbeta ostört i egen takt. Viktiga tankar om det är:
• Att inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
• Barnet väljer om det vill sysselsätta sig individuellt eller i grupp och var i rummet det ska sitta. För att inte avbryta barnet mitt i ett arbete bör arbetspassen vara långa och sammanhängande.
• Man tar bäst till vara på barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap.
• Barn kan koncentrera sig väldigt länge på en intressant uppgift.
• Barn som vill lära sig någonting nytt upprepar samma övning flera gånger.
Med sina kunskaper om människans tidiga mognadsprocess skapade hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

Montessorimaterial
Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Maria Montessori utvecklade arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseinriktningar. I ett montessorirum finns material för både praktiska, intellektuella och sinnestränade övningar. De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se att de lyckats med en uppgift. Allt material finns bara i ett exemplar och har sin särskilda plats i rummet. Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra – är ett visst material upptaget får man vänta på sin tur eller komma överrens om att samarbeta.
Hjälp mig att göra det själv
Detta är en tanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. I en montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Läraren ska vara en inspiratör, handledare och guide som svarar mot varje barns mognad och intresse.
Läraren berättar, beskriver, uppmuntrar till diskussion och nya frågeställningar.
Läraren visar var kunskap finns att hämtas och visar hur materialet ska användas för att ge meningsfull träning.